REGULAMIN

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym soba-concept.com prowadzony jest przez Julię Szulc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Julia Szulc" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=0ca8f05f-1c30-4c17-94e1-3da585b58d47, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczęń: ul. Sadowa 18a, 61-657 Poznań, NIP: 7812013048, REGON: 387081091; adres poczty elektronicznej: hello@soba-concept.com; rachunek bankowy o numerze: PL 50 2490 0005 0000 4530 8392 6880 w Alior Bank.

2. Definicje

2.1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2.2. Cennik i warunki dostawy – rodzaj usługi przewozowej i cena (realizowane przez firmę inPost), koszt dostawy

2.3. Dowód zakupu – potwierdzenie płatności do zamówienia lub faktura wystawiona na życzenie kupującego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

2.4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

2.5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2.6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

2.7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

2.8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.9. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

2.10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

2.11. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego na terytorium Polski

2.12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

2.13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę widoczna pod każdym produktem. Dostępne formy płatności to: pobranie, tradycyjny przelew, płatność za pomocą systemów BlueMedia.

2.14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

2.15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka o określonej nazwie.

2.16. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

2.17. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

2.18. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie i które kupujący sam określa w zamówienia wybierając dostępne opcje.

2.19. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

2.20. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.soba-concept.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

2.21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

2.22. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

2.23. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

2.24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

2.25. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,

c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została Kupującym wydana w stanie niezupełnym;

e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

2.26. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2.27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; cenę końcową, rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
A) pod numerem telefonu: 790 526 410 (koszt połączenia wg stawek Operatora);
B) korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@soba-concept.com

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny nie zawierają podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o vat. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który wynosi: 15,00 zł w przypadku dostawy paczki przez kuriera InPost lub 12,50 zł w przypadku dostawy paczki do Paczkomatu InPost (z wyłączeniem dużych wałków i puf). Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail zamówienia.

7. Na życzenie konsumenta wystawiona może być też faktura imienna, która zostanie wysłana na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Zgłoszenie chęci otrzymania faktury można zgłaszać poprzez dodanie komentarza przy składaniu zamówienia lub wysłanie maila pod adres: hello@soba-concept.com. Faktury wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej w formacie pdf.

8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a .dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”.

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia i zapłaty całości umówionej ceny.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

  • Przelew - należność za Zamówienie należy przekazać na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy Julia Szulc, Alior Bank, PL 50 2490 0005 0000 4530 8392 6880
  • Płatności elektroniczne - w sklepie soba-concept.com płatności elektroniczne obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

 

5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:

a) dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe;

b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 2 dni od dnia złożenia zamówienia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

6. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od momentu złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty.

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

8. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, Kupujący jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

9. Kupujący akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki może uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez Kupujący, w postaci przecięcia produktu nie będzie podstawą do reklamacji oraz będzie powodowało utratę gwarancji.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, mailowo na adres: hello@soba-concept.com lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach i nie nosić oznak użytkowania na adres: SOBA Julia Szulc, ul. Sadowa 18a, 61-657 Poznań. Paczki zwrotne wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki do Konsumenta, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Towar zakupiony i zwrócony przez Konsumenta nie może być uszkodzony mechanicznie, zabrudzony oraz nosić oznak użytkowania. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Konsumentowi zwrotu kwoty za zakupiony towar.

§5 Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową, Kupujący ma prawo złożyć reklamację. Wyjątkiem od tej reguły są produkty oznaczone jako “OUTLET”, których wady lub inne uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

a) Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

b) Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3. Reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać pisemnie na adres:

SOBA Julia Szulc 61-657 Poznań ul. Sadowa 18a lub drogą elektroniczną na adres e-mail hello@soba-concept.com

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwiska Kupującego;

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Kupującego;

c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu;

d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;

e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Kupującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

8. Kupujący akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić produkt. Uszkodzenie produktu przez Kupującego, w postaci przecięcia produktu nie będzie podstawą do reklamacji oraz będzie powodowało utratę gwarancji.

9. Niestosowanie się do zaleceń dotyczących pielęgnacji produktów nie będzie podstawą do reklamacji oraz będzie powodowało utratę gwarancji. Zasady pielęgnacji puf przedstawiono w zakładce PIELĘGNACJA -> PUFY, poduszek i wałków w zakładce PIELĘGNACJA -> PODUSZKI, WAŁKI, kompresów i termoforów w zakładce PIELĘGNACJA -> KOMPRESY I TERMOFORY, tekstyliów lnianych w zakładce PIELĘGNACJA -> TEKSTYLIA LNIANE oraz kołder obciążeniowych w zakładce PIELĘGNACJA -> KOŁDRA OBCIĄŻENIOWA

10. Zasady OUTLETU - Sprzedający w produktach oznaczonych jako “OUTLET” ujawnia i opisuje wady Towaru Outletowego oraz prezentuje je na zdjęciach. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru Outletowego („Wady Ujawnione”), Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji przy sprzedaży. Powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż Wady Ujawnione Towaru Outletowego. Kupujący w momencie zakupu akceptuje wadę produktu.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w zakładce Polityka prywatności, dostępnej na stronie www.soba-concept.com.

§7 Postanowienia końcowe

1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.